ايلام

ايلام -


محمد حسین شهبازی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
عسل رضایی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
علی رضا جعفریان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
آرین شیخ محمدی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
کامران ملکان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
امیرحسین زارعی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4258
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
امیرحسین کرمیان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
امیررضا فرج اللهی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
محمدحسین عباسی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
نوید قلی زاده
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
هانا ناصری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
تابان خوش بخت
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
مریم فتاحی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
ستایش آزادی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
آرمینا نوروزی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
زهرا ملکان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
مائده اسدکاظمی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
نرگس زرگوشی فر
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
هستی رحمتی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
یاسمن محمدیان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
آناهیتا کمربیگی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
کیانا وقاری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
مهدیس آزادی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
زهرا گرگی زاده
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
مریم زرین چنگ
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
کوثر حاتم نیا
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
بهار ساغری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
6/2/2023 9:03:32 AM
Menu