رودان

رودان -


حنانه نسب کمال
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
امیرحسین نظر نژاد
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
محمد خاشعی برنطین
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4192
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
فاطمه سالاری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
هانیه رستمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه بهادری زیارت مقدا
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمد سالارپور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
امیرسعید طاهری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
احمدرضا سالاری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمدرضا فرهادنسب
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
ریحانه کمالی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمدمهدی نجفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
زهرا صابری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5871
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهدی دمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
حدیثه جاودان
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محسنه ذاکری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
آرزو جاودان
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4758
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
علیرضا احمدی سکل
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4009
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمدرضا زعیمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4118
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمد مهدی نجفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
شکوفه نیک بخت
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهدیه محمدپور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مبینا بخششی برنطین
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
امیرحسین شریفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
امینه شکرپور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه شاکری فاریاب
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا حیدری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه امیرزاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا عابدزاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
عارفه سالارپور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4357
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمدحسین تندر
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4090
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
فرشته ذاکری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه اقتداری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهدی ثبات قدم
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمدجواد ناروئی راد
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
زهرا قادری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4204
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه زارع
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا تندر
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 3977
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مجید بهرامی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4841
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
امیررضا سرجوئی زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4336
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
زهرا ارجمند
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محسن جاودان
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4286
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
امیرحسین چترنور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4009
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
حسین رکن زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
شهرام تاجیک
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4102
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
امیرحسین مظاهری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
نرجس میهن پرست
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
امیررضا مهرانی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4129
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
سمیه جاودان
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4613
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
رعنا سخایی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا گدالی زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمدامین کرمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
زهرا محجوب
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا سالاری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
نرجس حقیقی پناه
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4671
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
6/2/2023 9:33:32 AM
Menu