ميناب

ميناب -


امیررضا حیدری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
پوریا یگانه شناس
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
رضا کمالی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
مهدی عباسی دومشهری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
ابوالحسن صیدی زاده
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
علی حیدری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
ابراهیم صفری درباغی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
علی زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4847
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
آروین فدوی دهوسطی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
عباس محمدعبدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
محمد شهدادی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4578
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
امیرحسین زنگویی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
حسین حسینی پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
محمدامین زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4469
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
عرفان مسلمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
حسین مسلمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4578
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
احمدرضا زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
مازیار زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
محمدحسین حسینی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
پارسا سالاری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4347
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
6/4/2023 9:40:38 PM
Menu