دلوار

دلوار -


محمدجواد مرادی
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
احمدرضا زارعی
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
محمدحسین باشی
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
ستیا کارسازحقیقی
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
6/10/2023 7:02:21 PM
Menu