سيب سوران و مهرستان

سيب سوران و مهرستان -


فریبا سپاهان سومرزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
آسیه محمودزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4153
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
زهرا ریگی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
هما پوراحمدی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
زهرا کلکلی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4437
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
فاطمه گوری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
سمیرا دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
عاطفه سپاهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
الهام هیبت زایی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4087
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
زهرا زومکزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4174
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
6/2/2023 9:36:25 AM
Menu