چابهار

چابهار -


علیرضا ناصری فر
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
نگار فرهودی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مطهره بزمانی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
ساینا علی زاده
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
فاطمه خاکساری
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مریم بهرامی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مهسا قلی زاده
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مریم ابوسعیدی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
رضا بختیاری
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
زهرا حسین زاده
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
زهرا تازه رو
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
هستی احمدزاده
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
محدثه مبارکی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
جواهر بهرام زئی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4140
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
نازنین خسروشاهیان
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4454
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
لنا کامجو
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
امید میرصادق
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4518
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
عبدالرحمن کردی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
نازنین ارجونی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
صبا گلزاری مقدم
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مریم نبات زئی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
شایان جوادی جالشتری
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
بهنود آبیار
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
امیربهراد جوادپور
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
محمد سردارزهی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 3985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
عرفان ابراهیمی اسکندر کلائی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
ونوس بهمنی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
زهرا کدخدائی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4032
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
فردین مومنی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
فرزاد آاژ
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
هومان طاهرپور
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
سپهر فلاح عنایتی صوفی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
نیما امیدی راد
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4640
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
زینب یزدان پناه
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
سارا تابه زر
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
زبیر بلوچ زاده
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4200
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
سراج مهاجر
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
کوثر علیدادی جهانتیغ
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
آیدا بصیرنژاد
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
سهیلا شهرکی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
سینا حقیان کرم اله
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
نازیلا طعنه
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
شیما نصرت ناهوک
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
فاطمه مردانه جهانتیغ
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
محمدامین آذریان
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
الهه کوهکن
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
زهرا ساده
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
علیرضا پقه
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
مینا رئیسی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
عرفان نارویی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
آتنا صمیمی
نهم - چابهار
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چابهار_ دبیرستان دانشگاه
6/2/2023 7:40:17 AM
Menu