زابل

زابل -


معصومه پودینه
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 3975
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه عفت
محمدجواد فتحی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه علی ابن ابیطالب
محمدصالح میرشکار
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 3971
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه علی ابن ابیطالب
یزدان راهدار
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه علی ابن ابیطالب
ابوالفضل پودینه
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه علی ابن ابیطالب
امین براهوئی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه علی ابن ابیطالب
ارغوان رخشانی مقدم
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه نجمه
زهرا شیخ
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4304
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه عفت
فاطمه سندگل
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4452
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه عفت
شمیم مشهدی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه نجمه
مهدی جعفری شاهرودی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه علی ابن ابیطالب
فاطمه صفدری ادیمی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه عفت
فاطمه رحمان زایی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه نجمه
دانیال اسمعیل زاده بلوچ
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
نرگس سرگزی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 3859
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه نجمه
صدیقه بستانی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه نجمه
آیه میر
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه نجمه
محمد ریگی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه باقرالعلوم
علیرضا ملارضایی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه باقرالعلوم
محمدکاظم رخشانی فر
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه باقرالعلوم
ریحانه شهرکی نسب
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه عفت
صالح ملائی مقدم
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه علی ابن ابیطالب
فاطمه زهرا بزی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4731
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه عفت
محمدرضا آقائی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه علی ابن ابیطالب
الناز رفیق دوست
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه عفت
ابوالفضل نورا
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه علی ابن ابیطالب
حسین جهانتیغ
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه باقرالعلوم
محمدمهدی سندگل
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه باقرالعلوم
نازنین داوری
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه عفت
ابوالفضل شجاعی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4692
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه باقرالعلوم
زهرا صیادی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه عفت
نیلوفر سبزبان
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زابل_ نمونه نجمه
6/10/2023 7:29:11 PM
Menu