قم

قم -


علی راستگو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
پویا ده پرور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدسجاد سرودلیر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
آرمان ضیائی سی سخت
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6360
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
امیرحسین آقائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
امیدرضا توسلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدعرفان فرمانی انتظام
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
هلیا شمشیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
هانیه عسگری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فرزانه شادمانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
مریم رضایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4914
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
کیانوش عزیزی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدمهدی توکلی منش
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدامین صادقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6769
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
سبحان زمانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
سیدعماد آقائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
احسان الیاسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علیرضا عباسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدمهدی اورعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی خلجی نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6169
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
علی صنعتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
مبینا ایزدی پویا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهرا عرفانی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6417
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مهسا سوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
سحر زارعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
معصومه باقرپور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه اسماعیلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
فاطمه یزدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
سیدحسین چاوشی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4828
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدامین شکری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
احسان صدقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6420
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
هادی غفاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمد بابایار
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
علی کریمیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
شایان اعرابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
سیدعلیرضا حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی گیاهبان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6729
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
بردیا رحیمی گائینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
مهدی پاینده نسب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمدحسین حامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
امیرماجد رودسرابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدجواد وفائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6676
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
ابوالفضل سعادتمندان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علی صفدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
اهورا اسلامی فارسانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
سامان حیدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علیرضا غلامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علیرضا احدی فر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
امیرحسین بخشی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمدشایان سلیمی نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
مهدی مرادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
کیان پیشوائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
سروش زیانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدامین جانقربان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
پارسا هواسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
معین زرین اقبال
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
حسین الوند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
علی نداف نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4611
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علی کاتبی بناب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سیدمحمدحسین علوی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدحسین جنت پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدمهدی خیری مقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدحسین خدابنده لو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدمهدی پورحیدرشیرازی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سیدحسین بهاءالدینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
رضا بابائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی اشگورلجی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمد زمانی فر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4358
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمد یوسفی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
علی شفیعی اقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
رضا قربانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
مهدی کشاورز
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدحسین زرگر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی نبی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
رضوان کشورنژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
عاطفه جهانیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه سادات اسماعیلی طباء
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
فاطمه روشنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
مبینا محمدی منش
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
فاطمه صمدیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
فاطمه آکار
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
شیدا باوفا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه کاردگر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مرجان موجودیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
شقایق منتظر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
سیده فاطمه زهرا بابایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه نیل ساز
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهرا فقیهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
سارا یزدانیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
نرگس اصلانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
هدیه آقامحمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
ثنا دخانچی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
مهسا ملتزمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4803
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
الهه عربی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهرا فراهانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهراسادات هاشمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
مینا بابائیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
ملیکازهرا رسولی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
5/29/2023 2:51:26 PM
Menu