ابهر

ابهر -


سحر حسین زاده
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
مریم خلفی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6471
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
رها نظری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
رومینا شیخلر
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
معصومه محرم خانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
لادن حاجی انوری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
ساناز ترکی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
مهدیس چراغی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6831
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
زهرا رستم خانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
نگین میرچراغی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
سروین حیدری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
فاطمه زلفی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
سانیا احدی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
نگین بختیاری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
کوثر رحیمی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
علی محمدلو
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
عباس بختیاری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
امیرحسین حسن خانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
آرزو حیدری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
امیر معینی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6630
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
5/29/2023 3:17:26 PM
Menu