گرمي

گرمي -


آرین آذرنیا گرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی باحیا
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
علیرضا محمدزاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی مرادی کردلر
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
رضا داودی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
علیرضا وظیفه سلاله
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4282
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
طاها صادقی نیا
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
امیررضا دانش طلب
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4182
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
علی فرزانه
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4586
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
امیرمحمد ابراهیم نیا
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
عیسی طهماسبی مشهدلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
امین بدرزاده شکراب
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی رزقی شکرلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
عرفان شفق گرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
سینا رحیمی اینی سفلی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
سهند پاشائی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
5/29/2023 3:50:34 PM
Menu