پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان -


شاهین محمدزاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6683
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
نازنین ناطقی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6415
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
علیرضا فیروزان
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
پریا قلمی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
آیدا نادری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
صنعان شیرگیر
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
سهیل قاسمزاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
شایان ادیب فر
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
حامد بهرو
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
مریم فرزانه
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
5/29/2023 3:46:31 PM
Menu