مشكين شهر

مشكين شهر -


علی آقا عزیزی خیاوی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
سعید ابراهیم اوغلی خیاوی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
مژگان تبریزچی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
امیرحسین رضازاده خیاوی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
علیرضا پناهی جلودار
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
نگین محمودی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
اوختای حبیبی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6462
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
متین ابراهیم اوغلی خیاوی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
سارا قربانی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
هانیه فرج پوراصل
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
رضا حیدری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
نگین نادری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
امیرحسین مولایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
دریا جبرییلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
فاطمه یاری حسین حاجلو
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
امیرحسین حیدری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
بابک نوبخت
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
رضا فیض اله زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
بیتا زالی جمال آباد
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4409
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
امیرحسین یعقوبی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4157
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
هانیه اسمعیلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
علیرضا صادقی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
حسین نعمتی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
بابک امیرزاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
امیرحسین ناقلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4080
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
آرمین جاویدپور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4358
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
نیلوفر همتی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
6/2/2023 8:38:34 AM
Menu