خلخال

خلخال -


محمدهادی فتح اله زاده ایلوانق
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
امیرحسین جلیلی علی اباد
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
پارسا نباتعلی زاده گورانسرابی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6357
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سید محمد رضا هدایتی درو
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6225
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
محمدرضا فردوسی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
حمید رضا یعقوب پور
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
سینا صمدی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
عرشیا قربانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
نسترن ملک زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
الهه بنائی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6765
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سیاوش سیادتی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
محمد جواد پناهی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سید محمد جواد سیادتی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
محمد مهدی ریحانی کلور
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
سهیل آزمون
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
زهرا شعبانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سیده عاطفه میرزاپور آلهاشم
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4232
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
سیده مائده قاسم زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سیده لیلا عظیمی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4430
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
علیرضا مهری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
ساناز ستاری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
نگین طوفانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
رزان سعادت
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6430
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
محمد رضا ستاری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سمائ انواری فاراب
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
امیر علی شه پناه
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4778
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
سید محمد حسین عزیزی زاویه
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
آذین رضوانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
مونا مینافر
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
محمد رضا معصومی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
امیررضا شیرازی مجره
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سیده آیلین قیوم زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سید هادی بهشتی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
پری ماه آذر مهر
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4316
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
پری مهر آذر مهر
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
مهدیه جعفریی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
ساناز فکری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4313
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
علی محمودی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4480
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
محمدمهدی انصاری فر
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
عرفان عزیزی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
محمد رضا شکری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
سارا علی زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
6/2/2023 8:32:45 AM
Menu