اردبيل

اردبيل -


پانیذ نیک جو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدرضا رحمانی بقرآباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4406
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
ماهان آریش
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
حدیثه کریمی گنزق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین افرا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیررضا افرا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
غزاله افرا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سینا خسروی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
علی منصوری مزرعه جهان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
فاطمه محمدی پور ججین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
کیارش ذوالفقارزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
محمدمهدی عالیقدر اردبیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
هانیه امین ساجدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیررضا سبحانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
عسل حمزه زاده نوران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدصالح آقا جعفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4252
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
فراز ابراهیمیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
غزل خلیلی موسوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مریم میرزارحیمی سقزچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیلین آذین فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مهرداد حاتمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6534
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آیدا سیفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدرضا عزیزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آرمان اخوان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4408
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
مطهره مفهومی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین معرفت کوراماللو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محسن قدیرزاده نمین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محسن مهرورز حسن باروق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرمحمد متین آقجه کند
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آیلین صادقی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
هانیه دولتی ساربانلار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4386
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
سویل قوی پنجه عباس کهریزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
عطا منوچهری فرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
نگار ایمان پرست
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آیلین رمضانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
سما خوش لسان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6752
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سینا رضاپورخانقاه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6591
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیرمحمد حسن زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
رومینا باستانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیلین شهبازعلی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدعلی باقری زنده دل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آیدا عسگری زیوه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آیناز زیادی دمیرچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
پوریا گروسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
عرفان حسن پورجمادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6580
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
اویس پذیرائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4481
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سیده سارا سیدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
صنم عباسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
روژین رهبری دوست
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین اسدی انزابی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آذین عبادی قلندری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
محمد بایرامی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6461
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرحسین قوی دل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مهتا جهانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
علی رحمانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدحسین خاکپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4468
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
اسرا خلیق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
امیرمهدی حاضرالوقت
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
نسترن قهرمانی زرج آباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
فرزانه بیک محمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدعلی معصوم زاده سیار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
آتنا هادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدهادی علی حسین زاده مقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدحسین رسول زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آیناز شیرمحمدزاده اصل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
شقایق یزدانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
نگین غفارزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
طاها ولی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آرین رحیمی حمیدآباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مائده عابدی سامیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
سینا رزقی انزابی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
سما طهماسبی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیررضا صفائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
پارسا طوبا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
هادی برزگر گللو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6244
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
فرید تراب نژاد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
اسما مجد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
احمد سعادتمندسوها
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مهدی جهانگیری خامسلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
علیرضا طاهر سولا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4430
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
تینا نقی زاده گرمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمد جلیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مهدیه جوهرچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
محمدرضا رسولی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
شقایق هاشمی تولون
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
عسل عظیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آرین مرادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سحر حسین زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
کیمیا احمدی پیرلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
آیلین نیکنام
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
مصطفی فاتحی زردآلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
یاسمن حقی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین طاعتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سوین شمسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6718
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
نیوشا دشتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
علی شرافتی گللو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مبینا جعفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6323
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مهرشاد الماسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
سودا شیرینی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مبینا بابازاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
عرفان درگاهی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
نازنین اکسون
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیرحسین نقدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6446
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مائده اسلامی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
سحر جعفری سجهرود
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدرضا کریمی داشکسن
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آنیتا پاکپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
نگین بخشی زاده ایمچه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
نیما مهدویان نیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4499
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
توحید مورخ حجی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرعلی وقار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
افسون ستاری اقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدطاها مظفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
مهشید ناصری سرقین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
امیرحسین امیری سجهرود
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
پردیس نعمتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
صنم جعفری شیران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
پردیس حسینی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
ائلمان سیدین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
آرش ابراهیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مهدی عبدایمانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
فرشید نوری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آریان شاددل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
محمدرصا نظری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4595
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرحسین کیوانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
ثنا منحصری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدحسین مصطفوی مرشت
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
سیدعلی شهبازی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
زهرا بابائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیررضا سعادت
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
امیرحسین زمانپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
پگاه صفری اودولو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
عرشیا زندیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6483
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
عطا دسترنج حور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
عرشیا نجف زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
هلیا فتوحی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیدا نوروزی بنماران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
سهیل خدمتی دولت آباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سبحان امیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
محمدامین قبادی جمایران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدرضا دیرین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
پارسا اسدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سیدمحمدمهدی میرزائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
پیام آقانژاد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
هانیه نجفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سینا هجرتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
آرین رضائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امید دشتی بشیرلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
کیانا اسلامی فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
سماء میرزائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
نیلوفر عباسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
علی سبوحی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
الهه حوتی ججین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
مهدیه عزتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
پریسا صمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
امیرحسین مرادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
6/2/2023 8:29:40 AM
Menu