فرخ شهر

فرخ شهر -


محمد کرامت
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
علی کرامت
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیده فاطمه صالحی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مهدی زاهدی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
حسین نکویی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
زهرا شمس
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
مائده رئیسی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
امیرحسین عظیمی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
حدیث قربانیان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
5/30/2023 5:29:40 AM
Menu