شهركرد

شهركرد -


بهناز نجفی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
الهه جهان بخشی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
اشکان علیرضایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
پریا محمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
الناز حیدری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
احمد رضا الوانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
افسانه احمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4323
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
فاطمه زهرا قاسمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
طنین افشارمنش
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
میثم رئیسی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمد مختاری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
ارمغان اشرفی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
نرجس کیانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
اسماعیل علیخانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
افروز هاشمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
آیدا عبدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
صالحه آقابابایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
زهرا احمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
آیدا ارغند
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
کامیار حبیبی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
امیررضا جزایری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
مهدی علی بابایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
دانیال مبینی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
علیرضا هاشمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدحسین محمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مهران مهرابی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدرضا یزدانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
رامین بهرامی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
علیرضا سمیعی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6578
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
رضا رفیعی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
کیارش کیانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
علی اسماعیل زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
سحر علیرضائی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4874
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
ساغر علیرضائی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیدعلی اکبر حسینی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
مریم شیوندی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
اشکان حافظی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
زهرا علیدادای
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
مهدی رفیعی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدعلی صالح پور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مرضیه احمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
فرناز نصیری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
رضا گنجی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
امیرمهدی اسلامی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدحسین نوری زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدمهدی برخورداری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
آیلین هاشمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
فاطمه حبیبی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
علی جعفرزاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
یزدان کاظمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدسعید ایزدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدحسین کریمیان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی مردانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
مهربد خسروی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
باربد خسروی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمد میری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
میلاد خدادوستان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
قائم گودرزی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
فاطمه علی بیگی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیده ملیکا نوربخش
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمد عباسی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
عارف دهقانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
نیکا نامدارپور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
زهرا توکلی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مهدی شیخی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مهدی میرزاخانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4436
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
دانیال پوراحمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
محمدجواد محمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
امیرحسین علیدادی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
معصومه طاهری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مهدی احمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
سیده فاطمه حیدری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
زهرا عابدینی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6586
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مریم نوروزی زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمدرضا بالی پور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
6/2/2023 9:09:51 AM
Menu