سلطان آبادسبزوار

سلطان آبادسبزوار -


ابوالفضل معصومی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
امیرحسین عزتی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 3895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
ابوالفضل اله وردی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
حسین ترخاصی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
مریم اسدی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 3936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
سید محمد مشکانی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
فائزه نامنی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4450
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
علی سید آبادی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
حدیثه سادات موسوی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ناهید سبزوی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
علیرضا فدائی مقدم
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4093
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
محمد بیگ نژاد
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4516
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
فاطمه سادات داشخانه
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4256
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
یگانه ذوالفقاری
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4238
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
سپیده اصغری
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
امیر حسین ترکمنی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
امیرمهدی ظهیری پور
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4373
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
حسین فتاح
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
6/2/2023 8:15:51 AM
Menu