فريمان

فريمان -


علی پاسبان عرب
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
علیرضا خوش روی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
راضیه نظام خواه مزار
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
مهسا حیدری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
عماد چوپانیان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مهدی زنگنه
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
یزدان میرزایی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
آرمان سلیمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
نیلوفر محمدی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
رسول گمنام
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4275
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
عطیه فنائی جیزآباد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
نیلوفر وصالی خواه
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
هیوا ذاکری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
علی دربر
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
عماد رزم گیر
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
حانیه مکتب دار
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
علیرضا مصطفی زاده طراز خاکی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
فرزانه قاسمی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
جواد خدادادیان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4718
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
امیرمحمد گله دار
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
فاطمه عیدیان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
محمد رسول کریمی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
عارفه آهنی فریمان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
فاطمه بنی احمد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
فائزه سبیلی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
زهرا قدرتی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
آرمان ژیان نیا
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
حسین مجرد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
امیرحسین سالاری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4471
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سعیده اسماعیلی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
اکرم مقدم
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4059
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
علی رضازاده مقدم
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4242
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
حمیدرضا سلمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سارا نعیمی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
ابوالفضل میرزائی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4318
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
اسماء عرب زاده
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
6/2/2023 9:57:18 AM
Menu