سبزوار

سبزوار -


امیرحسین امینیان فر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مبینا رباط جزی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
سبحان داورزنی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
علی اصغر دارینی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
سارا جناتی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
سجاد غلامی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
امیرحسین شعبانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
عرفان جلمبادانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مهدی خسروجردی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
فرزاد استیری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
علی امین فر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
حمیدرضا فسنقری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
ارسطو یزدان پناه سبزوار
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
مهتاب هاشم آبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مهدیه کرمانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
علی نامنی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
ثناء فرهادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ژیلا خسرو آبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
نازنین شوق علی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4633
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
تینا اصفهانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4645
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
پرستو سادات موسوی نیا
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
زهرا بخشی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
زهرا سنگ سفیدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
شیوا جلینی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
امیرحسین رباط جزی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مهدی توسلی خواه
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
علی رازقندی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
فرهاد پورکاوه
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
جواد سنگ سفیدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مهیار اسماعیلی راد
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
پویا مهاجرانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
نازنین اکبرزاده عرب
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4669
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
یلدا باعثی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
پریسا شریعتی مقدم
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مهسا عباسیان
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4322
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مهشیدسادات هاشمیان فر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4039
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مبینا بشیری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4688
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ریحانه وزیری نژاد
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ریحانه آقاگلی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4579
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
محیاسادات برغمدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
هانیه رباط سرپوشی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
یگانه رباط سرپوشی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
اسماء روشنی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4530
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
فاطمه کهن سال
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مصطفی میری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
یاسمن باقرزاده
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
آیلار فروزان کیا
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
حدیث زیدآبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ستاره لطف آبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
صالح قلعه نوئی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مهدی قلعه نوی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
هانیه افقهی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
محمدامین عبدالهی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
محمد طزری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
مرتضی کرامتی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
علی پری افسای
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
6/2/2023 9:20:17 AM
Menu