تربت حيدريه

تربت حيدريه -


کیارش گرگانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
سیده مهیلا هاشمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6686
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
حانیه اسدی قلعه نی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
زهرا جهانشیری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4329
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
علیرضا عابدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
فاطمه بابائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
هانیه قاضی زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
یونس اعرابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
محدثه مالدار گشنی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
حانیه رضائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
فاطمه محبی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
سجاد ترشیزی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
محمد یاوری کاریزکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6834
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
ارمین نور محمدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6686
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
حسین یاوری کاریزکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6452
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
امیر رضا قصاب باشی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
امیررضا حیدری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
علی اصل دار
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
رضا آذر کمند
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
برهان خدادادی نیاز ابادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مائده خدادادی نیاز ابادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مهدی نجفی منظری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
رضا جعفری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
مهران شجاعی کاریزکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6456
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
امیرعلی مرادپور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
ساناز قربان زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
آناهیتا اقبال
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
امیر رضا اسحاقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
فاطمه ساغریان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مهران هوشمند شادمهری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
فاطمه صفری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
آرمیتاسادات حسینی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
فاطمه فهیمی سیوکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
محمد محمد پناه نامقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4645
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
امیر احمد رجبی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
عطیه محمدی تربتی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
فاطمه صادقیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
شهریار احمدیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
ثمین برومند راد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
مهدیه ذاکری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6549
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
آرزو هدایت جو
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
سیده زینب حسینی قلعه نوئی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4270
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
مهدی راضی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
عرفان رضائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
سروش چرخیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
یوسف حجتی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
سجاد قاسمی زاوه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
احسان ابراهیمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
مینا نوقابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مهدی عباسی شهری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
متین مراد زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
کوثر یوسفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
محمد جواد یوسفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
امیر پرهام قویدل
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
سیده ستایش صادقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
نوید عباس زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
سیده آیناز موسوی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
نجمه خاوری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
فاطمه عباسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
امید قاینی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
محدثه فرهادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
علی هوشمند شادمهری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
فاطمه فهیم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
مریم فخاران
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
نیایش محمدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
اسما خطیبیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
سعید سالاری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
امیرحسین محمدیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
علی غلامزاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
سید مبین حسینی بنهنگی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
علی هروی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4297
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مبینا نورانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
تکتم سالاری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
5/29/2023 4:19:20 PM
Menu