مشهد

مشهد -


ملیکا جعفری زرمهری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فزرانگان 4
ارشیا آذرلی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
آرشا خالقی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6713
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
میلاد دهقان نیری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مبين
علیرضا شهمیری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6761
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
سهیل عرفانی خراسانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
مرتضی شکوهی فر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
مبینا مطلبی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
یگانه شایان صدر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
محدثه نقدبیشی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
سیده ملیکا موسوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
آیدا حقیقت نیا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6450
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
سیدمحمدفواد نقوی شیخ الاسلامی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
شایان بختیاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
فاطمه سلیمانی منش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
سارا پرداختی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
نگین ایمان دار
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ المهدي
پدرام محسنی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي صادقي
ناصر میرشاهی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
علی بیداد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد4
علیرضا سهند رادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
سینا نداف فیض آبادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
کیهان کاشف علیپور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
سیدمهدی تفقد علویه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
سیدامیرحسین سلطانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
سجاد یوسف زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4617
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ دارالفنون
عرفان صدر بزاز
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
آیدا عباس پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
مبینا توانا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
الهه عجم
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6619
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
مهلا مرادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرميتا مصلي نژاد
بهاره خالق وردی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
مهسا نصیری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه6
ابوالفضل متقیان راد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
علیرضا درویش کاخکی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
محمد خسروی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
سیده بهار منزوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
فاطمه مریدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
کیارش رضایی فرسنگی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
آیه مرادی کندری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
نجمه ولی پور کوچه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
محمدحسین صالحی کوبایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
محمدعلی رجائی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مبين
محمد جناقی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6369
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد4
عرفان عابدیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي صادقي
زهرا صبور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4357
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
غزاله رمضانی دربند
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
علی غفارپور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
مریم حسن زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان
امیرمهدی آذری بخش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
کیمیا صادری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6514
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
زهرا مینوسپهر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
زهرا مقتدایی فر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6294
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
سیده زهرا رضویان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
مائده قدس ازغدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
هلیا قوامی صبوری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
روژین ابوطالبی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
مریم ربانی جلالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
الناز نام آور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فزرانگان 4
سحر سروری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مطهري
یاسمین سلطانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
نگار مسگرپور طوسی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
علی بکائی جوپاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
ایمان عبدالهی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
اشکان باسری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مبين
محمد موحد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6411
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
زینب محمدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام ابیها
الهام وطن دوست
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه 1
پارسا طالب
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
علی رحمانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
آرش همایونی فر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي صادقي
محمدامین مقدسی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي صادقي
محمدرضا هجرتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
عرفان نصرآبادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4476
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
مهدی ارباب
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
علی کدخدایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد4
رقیه شامحمدی قهساره
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
عسل تاریخ چی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرميتا مصلي نژاد
مینا ملکوتی سمنانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
یاسمن قراگوزلو
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
ریحانه سادات حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
نوید عالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
آرمین عدالتیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مبين
ابوالفضل جعفری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4254
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ آينده سازان
نگار عالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ علامه طباطبايي
ساجده کراچیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6471
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
نیکتا دانش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
مهدیه فتاح زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ ناحیه 4
پرنیان فدائی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
ندا سلیمانیان زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ ناحیه 4
نسیم کاظمی اسکویی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
حنانه منزل آبادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
زینب ایمانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ ناحیه 4
زهرا نسیمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
کیمیا کامل نیا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
هلیا زنگوئی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
هیوا ربیع النجاه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی الزهرا
روژان ریاحی زنجانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6802
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
محدثه عماری الهیاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
ریحانه شکری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
یاسمن بیات
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
یگانه مرآتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
آیدا خسروی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
ساینا طاهری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
دیبا سادات هاشمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 5 (فاتح)
فاطمه پاکیزه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
صبا فرجی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6604
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
ستاره طلائیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
غزل فخار
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
مریم حیات بخش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6534
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
پرنیان بهجتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
سیما سادات حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6475
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
یاسمن طالبی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 5 (فاتح)
شمیم گل محمدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
یلدا رازقی استاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
هلیا رسولی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه 1
الزا امیری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
سیده بهار مجتبوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
محدثه نوری سلامتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
نیلوفر کاظم زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6451
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
آیدا تولائی راد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
مهدیه ظریف صادقیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ ناحیه 4
مریم پوراحمدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
تکتم نوروزی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
حسنا حسین زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
آی نور کاظم پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
نیلوفر کاظمی مهرجردی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
نگار اقبالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
زهرا نجاتی یزدی زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
فاطمه آقایی نژاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
پری ناز مدنی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
فریدا قادی پاشا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
مبینا یکه خوانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
مریم صفوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
ملیکا مهاجر کوهستانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
مینو نوروزی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 3821
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فزرانگان 4
ساینا آذرفر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
عارفه محمد پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
مهلا نصیری سام
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6244
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
شمیسا اسدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
زهرا قاسمیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ
تهمینه قبادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
شادی شیرازیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
ملیکا پناهی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
سمیه چنارانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
بهاره احمدیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
بیتا رسولی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6471
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
سحر کدخدا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
آیلار خالقی اردبیلی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
اسما پهلوان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
نگین موسوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه6
سحر شفیعی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
عارفه شاه حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
هستی صمدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
کیمیا مهرگان پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6163
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
صبا عطارزاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
6/2/2023 9:18:40 AM
Menu