دهدشت

دهدشت -


سیامک حق نگهدار
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
علی دانشور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4196
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
بهناز فتحی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سینا رسمی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6869
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مهدی خاضعی نسب
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
ریحانه خشنودی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6572
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
زهرا نظریان فر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6539
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
محمدحسن تراب
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6654
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
آرمین شیروانی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیده آزیتا آذرشب
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6534
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه مشتاقی فر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
پوریا نیکویی زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
احمدرضا پسندیده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6569
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فرج اله عزیزی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
بابک درخشنده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
علی شریف زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
اشکان پیوسته گر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
امیرحسین بهادران
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
آریان افروز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
حمیدرضا حمیدی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سیده مینا رضویان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
میلاد راوندی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
طاها پناهنده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدامیرحسین بهزادی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیده فاطمه گنجی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
یاسین صفاری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدمحمد کشاورز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مصطفی طاهری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5124
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
امین رضا رادی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6496
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
پژمان آرویش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
آناهید سلیمانی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فرید حق پناه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
اطلس نیکدارشد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مبینا دیماد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
زهرا علوی تبار
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
نرگس جنتی فرد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
سیده یاسمن سعادت
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
پری ماه نعمتی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
حسن نیک فرجام
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
فرزانه عطانسب
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
پردیس رسای
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
امیررضا جلیل پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
محمد اسفرم
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
زینب حقانی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
حامد روکش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدمحمدرضا نجابتی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
زهرا تیربند
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4540
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
مهدی سعیدی سوق
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
مجتبی آرمند
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6840
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مهتاب پالیز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
شکیلا وحیدی نیا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه لشکری پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6868
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
یاسمن غفوری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6914
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سیده نازی جلال مقدم
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
حمیدرضا شفائی دوک
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
امیررضا بهزادزاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدحمیدرضا محسنی راد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
نازنین تیبا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4570
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
6/10/2023 6:10:45 PM
Menu