ياسوج

ياسوج -


علی رستگار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
زهرا چراغی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
الهه نیک مرام اصل
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6932
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
فاطمه جاودان پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6752
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
رضا زارعی لنده
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
زهرا دارفرین
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
سیاوش شفیعی بید شاهی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
محمد مهدی همتی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6532
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهدیه صناعی نژاد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
علی نجات پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6532
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
اردشیر بوستانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
آمال نیکنام
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
علیرضا رمضانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
امیرحسین انصاری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
رضا صیادیان سی سخت
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6958
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
دانیال لشکری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5834
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
احمدرضا زمانیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهرزاد موسوی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
رضا عبدالهی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6507
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
حسین نعمتی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سیدمحمدامین صدری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سیدعلی حسین پور ده بزرگ
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6774
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
احمدرضا ارمغان نیا
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
امیرحسین زابلی زاده سی سخت
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهدی رحمت زاده مقدم
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
زهرا ملک پورمنصورخانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
عباس یزدانپناه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سیدمهدی میرمحمدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4292
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
احمدرضا عباسی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6456
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهشاد عبدی پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
محمدامین احسانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
محسن علی پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
امیرحسین امرانی مکرم
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
آیدین کریمیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
جلال شهبازی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سعید شریعتی تبار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
6/10/2023 6:00:22 PM
Menu