محمديه

محمديه -


دانیال کرمی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
پدرام ملک محمدی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
پدرام بالائی دوگاهه
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
علیرضا کشاورز صالح
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 4661
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
مرتضی علی بکلو
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
امین اینانلو
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
6/2/2023 8:31:59 AM
Menu