تاكستان

تاكستان -


مریم السادات یزدی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
پریا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
محمد رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6524
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
نگار رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
انوشه رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
غزل طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
نگار طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
نیما طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4150
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
مهیار رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
آیدین زمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
فاطمه سلیمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
حدیثه سازنده
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
امیرحسین طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4362
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
مبینا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
عرفان طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6652
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
آتنا طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
هستی رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
مبینا خراملی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
آیدا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6607
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
نرگس ایلانلو
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4841
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
آرش رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
پردیس طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
محمد فاضل طاهری
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4480
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
فاطمه قهرمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
پری ناز رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
هستی طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
شکیبا طاهرنیا
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
صبا تخت فیروز
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
6/10/2023 6:25:58 PM
Menu