قزوين

قزوين -


پریسا پیروی چشناسر
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6506
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
زهراسادات سینائی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
اشکان وثوقی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
مبینا ربانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
احمد رجبیون
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
فاطمه صامت تقی زاده
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
علیرضا مردانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
امیررضا کاظمی جلیسه
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
مهدیس پورعباسی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
امیررضا رحمانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
فاطمه قاسمی اسیابر
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
فاطمه سادات نبوی فر
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
فاطمه جلالی جیرنده
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
دانیال طاهرخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6420
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
سیدامیرحسین حصاری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
عارف طاهرخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
عادل طاهرخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
محمدرضا کبیری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6371
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
متین محمدی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
آریا رسول خانی بگله شیری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
سینا نیکونام
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
محمدمبین درخشان
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
ملیکا نصوحی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
سینا طاهرخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6725
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
امیرمحمد آقائی لیاولی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
باربد الهوئی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
عرفان صفات
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
شایان شکوری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
امیرحسین انصاری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
سارا کوچکی کشکش
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4390
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
محمدامین رشوند
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
ابوالفضل رضائی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
عرفانه زینلی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
6/2/2023 8:54:25 AM
Menu