مروست

مروست -


ملیکا فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
سیده فاطمه حسینی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
مریم حق شناس
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4807
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
میترا حیدری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
نعیمه حیدری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4688
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
فاطمه دانشور
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
زهرا زارع خورمیزی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
مینا طاهری زاده
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
مریم سادات طباطبایی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
فاطمه فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
رقیه افخمی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
الهه بذرافشان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6471
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
رقیه دهقان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
زهرا فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
فاطمه قانع
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
فاطمه یزدی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
سماء پورمهرجردی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مروست_ فدک
5/29/2023 3:42:55 AM
Menu