اردكان

اردكان -


فاطمه زهرا نداف بازار نو
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
فاطمه خدائی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
فاطمه السادات رفیعی صدرآباد
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
سهیل فتاحی اردکانی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
امیررضا جعفری بفروئی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
بهزاد بهزادی مقدم
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
زهرا نیک اردکانی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
محمد جماعتی اردکانی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
هانیه قاسمی ترک آباد
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
سیدمجتبی موسوی بفروئی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
زهرا ثقفی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
بهنام نیک خو
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
مهران عموئی چرخاب
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
سیدمحمد فلاح یخدانی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
6/10/2023 6:58:03 PM
Menu