شازند

شازند -


امیر محمد عالی خانی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
سید علی میرصفی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 4640
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
ساجده سادات حسینی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شازنداراك_ نمونه دولتی سمیه
امیررضا نوری
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شازنداراك_ علامه حلی مهاجران
گلسا شفیعی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شازنداراك_ نمونه دولتی سمیه
رضا شمسی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
تهمینه خوشنواز
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شازنداراك_ نمونه دولتی سمیه
6/10/2023 7:07:10 PM
Menu