اراك

اراك -


بهارا حاجیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
سینا علی ئی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
ساناز مهدوی هزاوه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6994
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
پرنیان بابائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
ملینا نورصالحی گرکانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6644
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
کیمیا طحان نژادیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
نسیم رنجبر
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
زینب جعفری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
مینو بهمنی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
محمدیوسف بهادری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمد اسمعیلی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6715
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
آرین تاج دوست
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6731
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
علیرضا امانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
ایمان امانی زاده
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6791
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمدرضا شهریاری کاه کشی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
سیدبابک فتحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6703
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
شایان شهبازی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
زهرا رجبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
فاطمه رجبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
آیلین متین پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
دیانا پرچمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
رزیتا رسولی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
زهرا فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
رضا فاضل مصلح آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6549
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
صبا السادات نصیری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
محدثه السادات فیروزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
صبا غلامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
نازنین زینلی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
آیدا جباری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
به گل سرمد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
باران بیگلویی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
الهام غلامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6857
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
امیرحسین حاجی حسینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمدمهدی قمری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
امین پارسامهر
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
امیرحسین عراقیه فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6860
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
امیرعلی حریرفروش
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6716
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مبین طهماسبی ارشلو
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
علیرضا حمیدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمدجواد مقصودی اکبری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
ناردانه ستوده
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
نسترن زنگارکی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
نازنین زهرا میرزاخانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
پریا نعمتی مصلح آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
صبا عسکری متین
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6428
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
آیدا محرابیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
آیناز بیژنی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
مهدیه ادیبیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 7129
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
نیکتا پیروزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
لعیا سادات هزاوه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
روژینا قادری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
فاطمه زمانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
غزاله وحدتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
فاطمه نعمتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
فاطمه قاسمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
آریانا گل چین
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6290
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
کوروش قنواتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
امین فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
رضا عربی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
مهدی مرادی نژاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6511
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مهیار عزیزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
احسان مریخی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
علی فتحعلیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمد داودابادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمدجواد محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مهیار قدیری هزاوه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمدمهدی یزدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
امیرحسین پهلوانی مجدآبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
فاطمه حیدری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
مائده میرداودی اخوان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
یاسمن یساولی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
فاطمه نعیمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
نسترن احمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
فاطمه روحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
کیانا خجسته
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
زهرا گرامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
هانیه حیدری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
تینا قلیچی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
مطهره حسینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
ساناز توسطی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
فاطمه رضایی زادگان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
مبینا منصوری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
نیوشا قرنی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
آنوشا قرنی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
کوثر شریفی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
دیانا دربندی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6693
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
دریا توپچیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
غزل صوفی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
پارمیدا احمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
مینا محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4149
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
سروناز پارسا
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6514
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
فاطمه ساجدی پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4299
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
حانیه ساجدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
پرنیان مزدک
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6549
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
فاطمه نام داری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
معصومه ملاپور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
سپیده غریبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
یلدا بهرامی هزاوه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
فاطمه باقری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
نیایش قنبری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
ستایش قنبری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
6/2/2023 9:52:41 AM
Menu