سروآباد

سروآباد -


هیمن فتحی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سروآباد_ نمونه علم و دین
آرینا اپرویز
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سروآباد_ اسوه
سارینا اپرویز
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 4412
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سروآباد_ اسوه
آیدا یزدانی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 4575
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سروآباد_ اسوه
سوزان علی رمائی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
هاوری شریفی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سروآباد_ نمونه علم و دین
آرمین عزیزی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سروآباد_ نمونه علم و دین
6/2/2023 10:03:37 AM
Menu