ديواندره

ديواندره -


پارسا پرویزی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
مهناز قادری
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
یوسف نظری
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
میلاد پوزشی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
رامتین محمدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
رامتین احمدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
فرهود فتحی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
رامان مرادی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
5/29/2023 3:18:58 PM
Menu