بيجار

بيجار -


فاطمه آب رود
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
الهه محمدصادقی
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 4540
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
ابوالفضل سالاروندیان
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
سیده نگین جبارزاده
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 4391
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
محمدباقر خورشید
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ شهيد رجايي
مهنا عظیم وند
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
بهنام کارگر
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
محمدپارسا شفیع زاده
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ شهيد رجايي
لیلا قنبرلو
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
فاطمه داودنیا
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 4404
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
کوثر جمشیدی
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
فاطمه اسدی
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
نرگس محمودزاده
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
زهرا واحدی
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
هستی آجودانی
نهم - بيجار
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
6/2/2023 7:59:54 AM
Menu