سنندج

سنندج -


رویا فتحی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
فرید حاجی ویسه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
آرینا نوری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
سیده هستی حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
ثنا ساعدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
تینا وکیلی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
آرش مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمدزانیار کریمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
آروین وزیری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سارا طهماسبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
اژین رحیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
حیدر سالار فاتحی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6384
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
فاطمه عزیزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
سارا محمودی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
سینا مظفری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
کاوه رخزاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
مدیا حمیدی راد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4232
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
مریم شریفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
سیده مائده حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
دیاکو زند سلیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
چیا محمدی نوره
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
متین کارگر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
سینا فاتحی کرجو
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
عباد جعفری خروسه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
آریو نجم الدینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6630
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
شکیب هدایتی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سازین شاه اویسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
اوین حسن زاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
کیان رحیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
کارینا حیدری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
حسنی محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
یادگار کریمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
احمد عبدالله پور
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
اوین امجدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
سید پویا ابراهیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6749
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
ساهره مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
کیمیا اعتمادی سنندجی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
هلیا زندی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
نسترن احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
مبین نقدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمدصنعان رحمانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
دانا خالدیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
مهیار رستمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
علیرضا بابازاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
سوران زمان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آرتین رحیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
بهار محبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
مهنا زارعی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
نیوشا نمکی مقدم
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
افرا قادرمرزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
پویا فهری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
متین عباسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
کاویان مجیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
هوزان سیجانیوندی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
سناء حسن زاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهیدبهشتی ناحیه یک
آیناز مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
آرینا وهابی فر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6235
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
ماهان ساعدپناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
حمیدرضا خالدیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
کیاشا انصاف جویی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
محمد شکری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6446
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
بارزان مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
اوین محمدی کانی سواران
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
محمدعلی مسیمیر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
آرش وکیلی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
بردیا بایزدنژاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
آریا مسرور
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4612
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
فاطمه بازگیر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
سینا سیف پناهی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
شایان علی مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آریا رشیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
منا رضائی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
علی رستمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
ژینو کیاست
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4428
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
محمدفواد قادری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
بهنوش غفاری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
مائده منتشلو
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
محمدفرهنگ صداقت
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
ماهان زرین
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
آیناز پاک خسروشاهی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4461
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
آرشام شریعتی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
نینا امجدی علی آباد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
صبا زارعی نوره
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
سینا بهمنی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
فرنود مهرزاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4568
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
مبین احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
مهران مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
فاروق آزاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
محمدآرام عبدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
محمدجواد رشیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
رامیار حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
محمدجواد ملاولی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
آریا نعیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6600
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
احمد آدابی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
کاوان بهرامی فر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
5/29/2023 2:39:19 PM
Menu