گاليكش

گاليكش -


مهلا ابوذری
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
احمدرضا حسینی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
فرناز تاجی زاده
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
سیده نرگس حسینی زاده
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 4385
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
6/10/2023 7:24:27 PM
Menu