كلاله

كلاله -


عادله سارانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
عارف دبیری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
نادیا پیشدادی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
محمدصحت آق ارکاکلی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4097
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
امیررضا فتاح
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مهدی مهدی زاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
میلاد آباریان
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 3998
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
محمدجواد میرشکار
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
یاسین آبیل
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
محمدامین مهران فر
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4186
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
امیرحسین سراوانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
محمد روهنده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مهدی شهریاری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
فواد اهری جاهد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مجتبی نجاری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
علی رفیعی آزاد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
عرفان رامرودی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مهدی شاره
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
امیرحسین دوستی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4603
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
میثم نیازی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
عمار ارازی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 3879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
سید آرش عباسی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4448
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
عمادالدین ارازپور
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
فاطمه اکبریان
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فرناز نادری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
حسنا عطائی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
انیسه نفس پور
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
زهرا سادات میرزائی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
نرگس نجات خواه
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فاطمه آوردین
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فهیمه هورن
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4496
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
مریم بدراق نژاد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فرشته استوان
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فائزه بدراق نژاد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 3687
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
مهسا آنه ئی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فاطمه مقیمی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
محبوبه عطا
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4122
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
6/2/2023 8:16:36 AM
Menu