بندرتركمن

بندرتركمن -


آی سن پنق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6483
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
نورمحمد دردی ئی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
مریم اونق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
طیبه کتوک
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
مرضیه قولجانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
محمدرضا نظرنژاد
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6348
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد آتابای
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد عارف کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6481
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
ماریا شاه نظری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
احسان طاطار
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
صادق کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
سحر دمو
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
یاسین مرادزاده کر
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
علیرضا گل‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
نفیسه اونق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
دانیال تدریسی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
عادله کم‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
آرش آرخی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
الهام قانقرمه
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4706
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
امیر رضا کتوک
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد اونق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
مبینا حنفی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
نورانه آرخی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
محمدامین پار
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد پروین
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
بصیر آرخی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 3946
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
ایمان ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
قربان محمد قرنجیک نژاد
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
5/29/2023 3:27:16 PM
Menu