آزادشهر

آزادشهر -


فاطمه زهرا خدر
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
محمدامین حبیبی نوده
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
آیلین فروتن
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
آتنا سدیدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
نرگس لعل صادقی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4577
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
محمدمهدی هدایتی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
امیرحسین خان احمدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
امیرحسین منصوری رضی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
یگانه مسعودی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5004
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
فاطمه عبدالهی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
سعید نظریان سنگر
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
ایوب صدیقی زاده
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4498
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
محبوبه سمیعی پاقلعه
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4961
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
اشکان شم آبادی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4035
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
سبحان بازقندی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4376
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
امیر کهساری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4195
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
حدیثه مشرقی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
5/29/2023 3:16:37 PM
Menu