قصر شيرين

قصر شيرين -


فرید دستباز
نهم - قصر شيرين
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
معین کدیور
نهم - قصر شيرين
میانگین تراز کانونی: 3902
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
پریا نورایی
نهم - قصر شيرين
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی گلچین
6/2/2023 8:55:05 AM
Menu