اسلام آبادغرب

اسلام آبادغرب -


فاطمه حاتمی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ استعداد درخشان فرزانگان
ارین درویشی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ شهیدبهشتی
امیررضا شاه محمدی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ شهیدبهشتی
رضا خسروابادی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4390
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
آرمین درویشی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ شهیدبهشتی
محمدمهدی باوندپوری
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
امیررضا پرموزه
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
فاطمه فرخی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ استعداد درخشان فرزانگان
متین محمدی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام آبادغرب_ شهیدبهشتی
6/10/2023 5:56:35 PM
Menu