نورآباد

نورآباد -


آرش آبگون
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
نیلوفر صحرایی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 6235
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
فاطمه بهرا پور
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
شاهرخ سبزواری
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
علی مرادی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 6775
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
پارسا پای خان
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
الشتر_ علامه طباطبایی الشتر
6/2/2023 8:53:05 AM
Menu