مس سرچشمه

مس سرچشمه -


آریا نوروزی
نهم - مس سرچشمه
میانگین تراز کانونی: 6208
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
امیررضا شیبانی
نهم - مس سرچشمه
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمدمهدی ملایی
نهم - مس سرچشمه
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
عرفان حاجی علیزاده
نهم - مس سرچشمه
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
5/29/2023 3:37:44 AM
Menu