عنبرآباد

عنبرآباد -


زینب اله توکلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4469
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
مهدی عارفی مسکونی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
امیر حسین خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4256
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
امیراحمد خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدمهدی خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
مریم آبنوس
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3913
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
بهاره دودمانی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4213
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
حمید امیری نژاد عماد اباد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
فاطمه پهلوان نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3466
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
رضا احمد یوسفی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد جواد آتش سرو
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4164
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد حسین سنجری مزاج
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3802
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
ذکیه درودی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4222
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
احمد رضا علی توکلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد مهدی حاجی نمکی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3861
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد رسول ارمزد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3815
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
هادی کرمشاهی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4333
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدجواد منصوری زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
عرفان تنیده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
امیر مهدی اله دادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4226
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد بهنامه
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
زهرا مشایخی اکبرآبادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
علی ا کبر جرجندی مقدم استارم
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4240
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
یاسمن نظری حسین آباد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
صدیقه منصوربهمنی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
عابد احمدیوسفی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
سارا ساردوئی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4096
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
مهدی جانانه
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4255
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
امیرعباس رفیع پور
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
فاطمه جبالبارزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عنبرآباد_ جيرفت_ فرزانگان
زینب احمدیوسفی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عنبرآباد_ جيرفت_ فرزانگان
فرزانه امیری نژاد عماد آباد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
رقیه رضائی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عنبرآباد_ جيرفت_ فرزانگان
محمدرضا خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
مژده خالقی طغرکان
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
قدسیه جهانشاهی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4437
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
امیرمحمد نوزادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدصالح شمس الدینی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
محمدمهدی یوسفی زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
آیدا امجزی نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4537
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
مهدی احمدیوسفی سرحدی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3913
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
معصومه حیدری میرحسنی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
علی صادقی فرد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
زهرا درینی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
زهرا سعیدی تم میری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4468
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
5/29/2023 4:28:09 PM
Menu