زرند

زرند -


فاطمه محمدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6359
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
ریحانه عسکرزاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
زهرا نخعی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان
نجمه خدائی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فرزانه عربپور
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
فاطمه السادات عمرانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
6/4/2023 9:37:38 PM
Menu