شهربابك

شهربابك -


سهیل مرادی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سبحان افشار
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
دریا حسانی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6569
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
محبوبه پورفتحیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
امیرمحمد بهزادی شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
حامد خالقیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
ابوالفضل تقی نژاد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
فاطمه امیری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5377
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
علی نعمت الهی موسی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهسا شهابی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فائزه شمس الدینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
آرش پورامینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد سنجری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
میثم سنجری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
علی رضا حسینی قطب آبادی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علی قربانیان استبرقی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
آرمین مهی الدینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد صالحی نژاد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
هادی فتحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدامین اسدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حمیدرضا کربلائی میرزا
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدعادل زین الدینی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
کیانا ارجمندی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6859
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
الهه جعفری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
نگین محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
سارا محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
ساجده محمدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
کیانا قاسمیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
الهه ریاحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
محیا اسدیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فرزانه جباری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6211
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه حسنی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
رویا فتحی ده شتران
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6602
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
سیداحمد حسینی پور
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین غیاثی فتح آباد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین مدواری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4521
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سیدمحمدامین پوراحمدی بابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حسین رفیعی راویز
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرمتین کافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6417
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
علیرضا کریم زاده ندیکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4347
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
ابوالفضل پورمحمدی شهربابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
فرزان نقی زاده دهنو
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
امیررضا محمدی کمسرخ
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
جواد زینلی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدرضا محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سهراب اسمعیلی آبدر
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حمید النچری دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدحسین امیرکافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد عیدی دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهدی بشارت
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حجت الله محمودی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
سجاد امیرکافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
معین قائینی شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
اشکان محمدی کمسرخ
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرمهدی بدری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
امین رمضانی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین یوسف نیا بابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین عبدلی مدوار
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سیدمحمدحسین یحیوی ده موسی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4029
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهران معصومی شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
علی استبرق نیا
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سعید قاسمیان مقدم
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علیرضا ابراهیمی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
سجاد اسماعیلی فرد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4224
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد مهدی قشمی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
محمدرضا جعفری زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
نوشین نبی زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6742
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
مریم محمود زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
عارفه کافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه آزاد بخت
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
سپیده قائینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
عادله صالحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فائزه محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
دیانا داداللهی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
ریحانه طهماسبی آبدر
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه بنی اسدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه اسدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
زهرا یحیویان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6471
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
مریم زین الدینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6384
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه صالحی نژاد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فرشته محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
ریحانه زارع
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه محمودی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
نجمه محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
محبوبه ریاحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
زهرا ملک قاسمی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه خدادادی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه امینی فر
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
یاسمن برزگری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
مریم مهدوی ندیکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
اعظم فاتحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه امینی بابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5377
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه سالاری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه دهقانی دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
مهدیه امینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه جعفرزاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
زهرا محبی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
معصومه محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
6/2/2023 9:22:13 AM
Menu