رفسنجان

رفسنجان -


اشکان سالمی زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علی مهدوی مرج
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فهیمه جعفرنسب ابراهیم ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
آوا گواشیری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه رضائی سرداری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه فتحعلی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
محمدشایان شعبانی حمیدابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
امیرمهدی قائدامینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6506
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمدجواد نژادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
مهرداد بنی اسدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
مصطفی حیدری همت ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
نگار بیلسته
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
زهرا زینلی زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
علی شیبانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
کسری جلالی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
نازنین زهرا باغبان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سیدمتین میردهقان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
نگار احمدی گوهری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4568
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه عسکریان مرجی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مهدی دیانتی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
کیمیا چیت ساز
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
امیرحسین تقی زاده صالح اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمدجواد حسن پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
رامین پورحسنی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
آناهیتا کرمی نسب
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
علی کریمی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
علی باقری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
یاسین نظری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فاطمه ابراهیمی نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مرتضی کاظمی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علی بافتی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
رضوان ناصرپور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سبا مهدوی علی اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مهلا علی نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4240
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سیدمصطفی سادات حسینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
سیده شیوا اسماعیلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
زهرا حسینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
هانیه سلطانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4326
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
عباس جعفربیگی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
صادق رادمهر
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فاطمه ملایی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 3695
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
5/29/2023 4:10:16 PM
Menu