سيرجان

سيرجان -


محمد امین صفی جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
آرشام رضوانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
آیدا اسدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرمهدی کوچک زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
مصطفی محمدی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
ریحانه نورمندی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمد جواد آمیغی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سارا آزادمنش
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مینا حاج ابراهیمی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ابوالفضل پرواز
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
ابوالفضل شول
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
مهدیه مظفرپورسیاهکوهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
نرجس هاشمی پور افشار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیررضا حیدرپور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی مرتضوی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
زهرا هنری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6587
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
فاطمه محمدی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
یزدان انصاری نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
سارا اسدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سجاد رضوانی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
فریبا مرادپور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمد نصرت آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فاطمه شاه حیدری پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
فاطمه محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
صوفیا پورکیانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مرضیه مجیدی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مینا بیداد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
پوریا بیاتی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فائزه قاسمی نژاد رائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
آرمین افسری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
عارف شریف آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدامین جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
حجت محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
طناز محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
حدیث دانشور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
متین خراسانی اسماعیلی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدمهدی قلندری کر
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
هستی آتش افروز
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرمحمد رمضان زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
آرین فاتحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
شایان حاج محمدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
الهام علی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
نگار شهبا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
یزدان قاسمی نژاد رائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
آنیتا اسطوری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سیدمحمدامین رضوی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
زینب ایرانمنش پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
علی محمد خراسانی اسماعیلی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
ماریا طلابیگی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6799
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
احسان محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین اسدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
احد پورالماسی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سارا رضائی راد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4454
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ساحل جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6592
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
الهه محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
هانیه سالاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سیدحسین موسوی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین رفیع پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سیدامیرهادی مهدویان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرمهدی شیپوری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی بازدار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
رویا صالحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرطاها صفا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6200
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرمحمد رضائی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدمعین صفی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی زارعی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
مریم جمشیدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ریحانه شول
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مینا کریمی گوغری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4146
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
علی عرب قهستانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فاطمه شهبا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سارا مصطفی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مهلا بارانی فخرآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
آیسا فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
حدیث برجی هویشانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
یاسمن السادات رضوی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمدمهدی آئین
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
محمدمهدی مددی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
زهرا شیبانی تذرجی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
نیلوفر قاسمی نژاد رائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
علیرضا زاهدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سحر صفی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6357
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمدسعید فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علی رضائی لری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
خاطره کاظمی ارشلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
کوثر صفی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
عارفه عباسلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
5/29/2023 4:06:36 PM
Menu