ملارد

ملارد -


مهدی علی عمویی لاکه
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
مائده ترک
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ عزیزاله پزشکی
امیرمحمد کاملی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
مهرداد خان احمدی دوگاهه
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
مهدی شعبانی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
دانیال جلیلوند
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4640
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
علی منصور فلاح
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
مبینا عدالت خواه
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ عزیزاله پزشکی
مهشید عظیمیان قهرمانلو
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ عزیزاله پزشکی
5/29/2023 4:03:57 PM
Menu