اسلام‌شهر

اسلام‌شهر -


سیدیحیی لاجوردی علی آبادی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
پرهام محمدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
نیما لطیفیان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
طاها مکرمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سینا ظاهری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
عرفان نصیری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مهدیه محمدزاده
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
زهرا رحمت زاده
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
حسین قلیچ خانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
امیررضا خیراللهی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
مهسا ثانی خانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
امیرحسین قبادی پیربداغ
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سیدمحراب علی نتاج ساداتی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیرحسین جهان نورد
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
زهرا حیدری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ ولایت
قائم رضایی اصلی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدارسلان برجی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
پویا حیدری قلعه
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
مجید جعفری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مسعود جعفری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
صنم یادگاری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
سارا لطفی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
پانیذ صفائی رئوف
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6389
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
زهرا امیری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
کوثر عابدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
فاطمه سلیمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
لیلا شکری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
فاطمه حق پرست گل افشانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
ملیکا فتحی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
مهدیس کیوان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
مهسا رحیمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
امید زمانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
مهدی شیرزادچولو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سینا قدسی ممان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
حسن علی نژاد طالش
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
بهنام محمدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
حمیدرضا حسابی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
علیرضا صدیقی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
آریا خسروی نیا
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مجید یزدانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
مهرتاش مشایخی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6864
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
امیرمحمد رحیم پناه
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدحسین طوری بیله درق
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیرحسین میرزائی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدایمان زارعی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدحسین حیدری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدمهدی غنیمت
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
سینا کارکن
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سینا احمدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
علیرضا کاسکو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدمهدی یاوری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
پارسا نجفی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
علیرضا کرمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
محمدرضا درخشان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سیدعماد احمدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
حمیدرضا خلیلی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
امیرحسین نعمتی سارخانلو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
آرش گنجه ء
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
امیرمهدی مقصودی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6446
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
علیرضا آقاخانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
علیرضا کسروی قشلاق
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ امیر المومنین
امیرحسین ثمودی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6641
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مهدی اخوان صوفلو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
طاها قادری رستاقی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
محمدحسین رضایی یارعزیز
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیرحسیم رزمی خشکناب
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
مهدی قبادی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4421
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
6/2/2023 9:24:49 AM
Menu