شهريار

شهريار -


امیرمحمد احمدی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
سجاد خیرمند پاریزی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
محمد احمدثانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
زینب حداد زاده نیری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
پویا تقی زاده
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
زهرا حسنی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
زهرا شیرعلی بیگی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
مائده نورانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
فاطمه گودرزی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
حدیثه پورحسن
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
عاطفه سادات رهنما
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
محمدمهدی نوری آشتیانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
امیرمحمد موسوی بابائی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
امیرحسین بیات
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
مهدی خادمی شعاع
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
سارا عرب بافرانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
ریحانه فتحی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
زینب یوسفی فر
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
شبنم عطار
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
مهشید مختارشاهی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
مریم شاهرخی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
مهسا اشرفی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
محمد حسینی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
فاطمه غنی مودب
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
محسن فلاحی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
تبسم سارخانی قزوینی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
دانیا افشاریان
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
غزاله انتفاعی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
سمیه چلبی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
محمدمهدی اکبری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
امیرحسین فرامرزی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
زهرا مشایخی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
حبیب رضوانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
مریم حسین اسماعیل
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مانی لشگری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
6/4/2023 9:35:18 PM
Menu